Pro dodavatele

V rámci veřejných zakázek utratí veřejná správa a místní samospráva každý rok několik set miliard korun. Při dobře promyšleném veřejném zadávání můžou tyto organizace zcela legálně zohledňovat své sociální a environmentální priority. Tyto priority jsou nejčastěji stanoveny ve strategických dokumentech, jako jsou např. koaliční smlouva současné vlády ČR, strategie rozvoje krajů a měst nebo ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR. Konkrétní příklady priorit, které se dají řešit i prostřednictvím veřejných zakázek, můžete najít tady.

Všechny soukromé společnosti – dodavatelé, které soutěží o veřejné zakázky, by měly být připravené, že se s těmito sociálními a environmentálními požadavky zadavatelů budou setkávat. Firmy, které umí nabídnout jejich splnění, budou mít konkurenční výhodu. Nákupy veřejného sektoru se tak stávají důležitým tržním segmentem pro společensky odpovědné firmy.

V zemích EU se sociální a environmentální požadavky objevují převážně ve specifikaci předmětu veřejné zakázky. Podívejte se na předměty plnění, ve kterých se tyto požadavky objevují nejčastěji. V českém veřejném sektoru existuje řada konkrétních příkladů, kdy se ve veřejné zakázce objevují sociální či environmentální požadavky. Příklady dobré praxe najdete zde.

Dodavatelé i zadavatelé, kteří usilují o odpovědné nakupování, najdou oporu v pokynech ISO 20400 – udržitelné nakupování. Organizace, které implementují odpovědné zadávání zakázek, sdílí svoji praxi na portálu www.iso20400.org. Na našich stránkách najdete výstupy z několika akcí, které se ISO 20400 věnovaly:

Přečtěte si případové studie z pohledu dodavatelů, kteří mají již zkušenost s dodáváním odpovědně zadané veřejné zakázky:

Pro veřejný sektor je velmi důležité vědět, jaké společensky odpovědné respektive udržitelné aspekty plnění dodavatelé umí nabídnout. Vzájemná komunikace je proto velmi důležitá. V zákoně o zadávání veřejných zakázek je zakotveno, že zadavatelé k připravovaným zakázkám mohou uspořádat předběžnou tržní konzultaci. Během této akce mohou soukromé firmy – potenciální zájemci o veřejnou zakázku – informovat zadavatele, co v daném oboru umí nabídnout. Na základě informací takto získaných od tržních subjektů, může zadavatel adekvátně nastavit zadávací podmínky k připravované zakázce. Více se o předběžných tržních konzultacích a o tom, jak je oceňují zadavatelé, kteří je využili, můžete dozvědět zdeNěkteří zadavatelé využívají možnost představit potenciálním dodavatelům plán zakázek a na začátku roku pořádají akce známé v zahraničí jako Meet the buyer. Další informace ke komunikaci najdete také v části Podpora komunikace zadavatelů s dodavateli nebo také další v sekci Podpora malých středních podniků a dodavatelské vztahy.

 

SDGs

Odpovědné zadávání veřejných zakázek, které bývá označováno také jako udržitelné, je jedním z cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
Konkrétně se jedná o SDG 12.7 Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami. Odpovědné veřejné zadávání, které sleduje sociální, ekonomické či environmentální priority, ale samozřejmě přirozeně směřuje k naplňování řady dalších SDGs.

 

Ke stažení

Stáhněte si publikaci Společenská odpovědnost a veřejné zakázky, ve které se dozvíte, co znamená odpovědné veřejné zadávání a jak souvisí se společenskou odpovědností firem

 

Zahraniční inspirace

Velká Británie je zemí, kde je rozvinutý koncept vytváření sociální hodnoty (dokonce ukotvený v zákoně – Social Value Act). Jinými slovy se jedná o odpovědné veřejné zadávání. Snad všechny společnosti se vytvářením sociální hodnoty zabývají, a to nejen při plnění veřejných zakázek. Pro ilustraci se můžete podívat na stránku partnerů neziskového projektu Supply Chain Sustainability School. Zadavatelé i dodavatelé zde uvedení mají většinou své strategie odpovědného zadávání či strategie vytváření sociální hodnoty a komunikují je hned na úvodních stránkách svých společností. Charakteristické je pevné ukotvení vytváření sociální hodnoty ve strukturách společností a výsledky sledované a prezentované vedením firem.