Tým

David Novák

David vede odbor veřejných zakázek a právní podpory na MPSV. Koncept sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatelé mohou přispět k řešení konkrétních společenských témat, bere jako nejaktuálnější výzvu a v současné době jako jednu z priorit činnosti jím řízeného odboru.

David absolvoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Oblasti zadávání veřejných zakázek se věnuje již více než 10 let. Od roku 2011 vedl odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek na MPSV, v rámci kterého sestavil tým a nastavil vnitřní procesy a pravidla zadávání veřejných zakázek, a to vč. resortních centrálních nákupů, takovým způsobem, aby bylo při naplňování zásad rovného přístupu a zákazu diskriminace dodavatelů maximálně eliminováno riziko jakéhokoli pochybení v náročném procesu zadávání veřejných zakázek.

Leona Gergelová Šteigrová

Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Jak sama říká: „odpovědnému zadávání stoprocentně věřím, jedná se o přístup, který je správný a efektivní, a je budoucností chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud jsme tak ve veřejných zakázkách v řádech stovek miliónů korun získali přidanou hodnotu v podobě podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, důstojné práce, zapojení sociálních podniků či nákupu ekologicky šetrných variant zboží a energií.“

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. Ve volném čase miluje cestování se svými dětmi.

Eva Chvalkovská

Eva se odborně zaměřuje zejména na možnosti podpory malých a středních podniků, férové vztahy v dodavatelském řetězci a vtažení dodavatelů do tématu odpovědného veřejného zadávání. Věnuje se i nové oblasti měření a reportingu odpovědného veřejného zadávání. Eva se podílí na tvorbě metodických materiálů, obsahu konferencí a seminářů i individuálních konzultacích pro zadavatele. Úspěšně také přispívá k rozvoji aktivit projektu a networkingu. V týmu do její kompetence spadá koordinace Platformy odpovědného veřejného zadávání, komunikace a rozvoj mezinárodních aktivit.

Eva má předchozí desetiletou zkušenost z Americké obchodní komory v ČR, kde působila i jako zástupkyně ředitele. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika na Národohospodářské fakultě.

Adam Gromnica

Adam se zabývá tématem zaměstnávání znevýhodněných prostřednictvím SOVZ, mj. problematikou zaměstnávání osob se záznamem v evidenci rejstříku trestů a je velkým fanouškem podpory inovací a rozvoje cirkulární ekonomiky. Věnuje se zejména přednáškové činnosti a publikacím a rád by byl svědkem toho, aby se tématu udržitelnosti a udržitelných nákupů výrazněji zhostily univerzity a další instituce vědy a výzkumu. Podílel se na několika mezinárodních projektech včetně průzkumu reformních návrhů na transformaci přístupu k veřejné kupní síle nebo mapování možností a praxe zapojování sociálních podniků do dodávek veřejným zadavatelům.

Adam vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti sbíral v advokacii, veřejné správě či v kanceláři veřejného ochránce práv.

Marie Janečková

Marie připravuje Institut odpovědného veřejného zadávání, který bude stavět na konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání a bude nabízet širokou škálu odborných seminářů pro zadavatele. Současně se zaměřuje na rozšíření implementace odpovědného zadávání v rámci resortu práce a sociálních věcí. Vedle toho má na starosti organizaci Meziresortní pracovní skupiny pro OVZ, která projednává kroky směřující k implementaci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy v ČR. V rámci projektu dále řídí evaluační aktivity.

Marie vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve se zabývala možnostmi financování rozvojových záměrů a disponuje zkušenostmi z celé řady projektů realizovaných v soukromém i veřejném sektoru. Kromě jiného působila v projektových kancelářích České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla zodpovědná za zpracování a vedení mnoha dalších projektů a strategií.

Monika Dobrovodská

Monika se v rámci projektu věnuje metodice odpovědného veřejného zadávání, jak implementovat OVZ v organizacích, dále pak konzultacím se zadavateli a OVZ také školí. Zajímá ji téma udržitelnosti.

Monika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nejdéle působila na Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde několik let vedla právní a legislativní oddělení ústředního inspektorátu. Na dva roky byla vyslána jako národní expert na právní oddělení Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise.

Petra Ingerová

Petra pracuje pro oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnuje se zadávání veřejných zakázek, jeho metodice a tvorbě vzorových dokumentů. Nejvíce se zaměřuje na problematiku podpory důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění ve veřejných zakázkách, včetně souvisejících problémů s dodržováním lidských, pracovních a sociálních práv v globálních dodavatelských řetězcích. Okrajově pak spolupracuje na hledání řešení pro měření přínosů  a benefitů odpovědného veřejného zadávání.

Petra studuje právnickou fakultu. Absolvovala několik zahraničních studijních pobytů, kde se soustředila nejen na veřejné zadávání, ale také na otázky ochrany lidských práv, rovných příležitostí a životního prostředí.

Markéta Matysíková

Markéta se podílí zejména na tvorbě metodiky v oblasti odpovědného veřejného zadávání, podkladů pro zadávací řízení v části formulování požadavků souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním a dalších materiálů v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Markéta se několik let věnovala zadávání veřejných zakázek u významného administrátora veřejných zakázek. Nejprve na pozici konzultant veřejných zakázek a následně jako právník pro veřejné zakázky. Během tohoto působení získala znalost celého procesu zadávacího řízení, včetně nezbytných znalostí pro zadávání zakázek dotovaných z fondů Evropské unie.

Zbyněk Pochmon

Zbyněk se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání ve stavebnictví a souvisejícím příležitostem s důrazem zejména na férové dodavatelské vztahy.

Zbyněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stavebnictví se věnuje od začátku své odborné praxe, kterou zahájil v jedné z největších stavebních společností na českém trhu a kde získal řadu praktických zkušeností přímo ze staveniště. V dnešní době vedle spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí Zbyněk pracuje pro Povodí Vltavy, státní podnik, jednoho z největších zadavatelů na vodních cestách v České republice, který se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na stavební práce. Krom zákonnosti zadávání veřejných zakázek je Zbyněk u tohoto zadavatele odpovědný za nastavení požadavků na odpovědné veřejné zadávání.

Jiří Prokš

Jiří se v rámci tématu společensky odpovědného veřejného zadávání se zaměřuje především na téma férových podmínek v dodavatelském řetězci.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru podniková ekonomika a management. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2012, kdy nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a od roku 2016 tam vede Oddělení veřejných zakázek, které zajišťuje a koordinuje nákupy pro celou organizaci. Má dlouholeté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Alena Ševčíková

Vzhledem k mnohaletému působení Aleny v oblasti zadávání veřejných zakázek ve sféře zdravotnictví je jejím úkolem právě v této specifické oblasti nejen osvěta principů odpovědného zadávání, ale také i případná podpora a pomoc při začleňování a implementaci principů odpovědného zadávání do každodenní praxe zadavatelů ve zdravotnictví.

Alena vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně  na Fakultě humanitních studií. Pracuje jako vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě. Za své více než dvanáctileté působení v oblasti zdravotnictví má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek různých rozsahů i zakázek financovaných z fondů EU. Její specializací je zadávání veřejných zakázek s hodnocením kvality a také zakázek s využívání elektronických aukcí jako prostředků pro hodnocení nabídek. Tuto problematiku často přednáší na odborných akcích – často i s mezinárodní účastí.

Veronika Horová

Veronika se zaměřuje na oblast zdravotnictví, zejména pak na možnosti a příležitosti uplatňování principů odpovědného veřejného zadávání při zadávání veřejných zakázek ve specifickém prostředí zdravotnických zařízení. S ohledem na to, že tato problematika je v ČR zatím na samém počátku, hledá inspiraci a příklady dobré praxe i v zahraničí. Jejím úkolem je dostat téma odpovědného zadávání do povědomí zadavatelů ve zdravotnictví a pomoci s případnou implementací ve zdravotnických zařízeních. Společně s Alenou Ševčíkovou pak má na starosti i oblast úklidových služeb.

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2009, kdy pracovala jako právník a specialista na veřejné zakázky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2010 pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí právního úseku, kde 4 roky vedla oddělení veřejných zakázek. Podílí se na přípravě veřejných zakázek nemocnice zejména po právní stránce, poskytuje konzultace.

Regina Hulmanová

Regina se v rámci projektu stará o komunikaci s městy, věnuje se tématu cirkulárního veřejného zadávání a také otázkám, jak organizovat akce udržitelně a jak lze zlepšit míru třídění odpadů v obcích a městech.

Několik let pracovala v sociální oblasti, kde se věnovala přímé pomoci lidem bez přístřeší v nízkoprahové noclehárně v Bratislavě a později individuální pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v nadaci, kde koordinovala i pilotní dobrovolnický projekt. Poté získala zkušenosti ve veřejné správě v projektu Zdravé město a věnuje se tématu udržitelného rozvoje.

Magda Juráňová

Magda spolupracuje s Marií na přípravě Institutu odpovědného veřejného zadávání.  Zaměřuje se především na tvorbu komunikační strategie Institutu a pomáhá s organizací odborných akcí, které jsou v rámci projektu pořádány.

Magda vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve vedla projektové oddělení na Ministerstvu pro místní rozvoj, dnes se především profiluje v řízení organizací v neziskovém sektoru.

Natálie Štěpánková

Natálie se zabývá možnostmi měření odpovědného veřejného zadávání.

Na bakalářském stupni vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, tam také pokračuje v magisterském studiu stejného oboru. V rámci studia se zaměřuje na kvantitativní výzkum a společenské nerovnosti, pracovní zkušenosti má také v evaluačním výzkumu. Ve své bakalářské práci se věnovala genderovému mzdovému rozdílu v Česku a u společensko-ekonomických témat už zůstala. S oblastí veřejného zadávání se seznámila při práci jako externistka na oddělení veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity.

Iva Kvašňáková

Iva měla na starosti vzdělávací aktivity projektu, e-learning,  semináře a školení a zabezpečovala konání velkých akcí jako je konference a školy OVZ. V současné době se podílí na komunikaci projektu, jehož cílem je dostat odpovědné veřejné zadávání do povědomí zejména cílových skupin projektu.

Iva vystudovala psychologii a pedagogiku na UCLA a po návratu z USA se věnuje editorské a redakční činnosti. Kromě jiného se podílela na realizaci vzdělávacích projektů v oblasti řízení a managementu v organizaci AISIS a NÚV.

Tereza Šmídová

Tereza v rámci projektu především poskytuje podporu realizačnímu týmu při práci s cílovou skupinou, zajišťuje administrativu a podílí se na realizaci akcí.

Tereza vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po dokončení studia začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Karel Tůma

V projektu působí v roli projektového manažera – je tou osobou, která zajistí “aby se věci staly” ve správný čas, s rámci plánovaného rozpočtu a v souladu se záměrem projektu.

Odborné kvality osvědčil zejména na postu ředitele odboru v Hospodářské komoře České republiky, kde vedl tým realizující projekt Informační místa pro podnikatele (ceporepubliková síť – cca 80 poboček – kontaktních pracovišť poskytující informace z oblasti podnikání pro malé a střední podniketele). Uspěšně řídil projekt zavádění služeb CzechPoint ve strukturách HKČR. Na MPSV řídil v roli projektového manažera projekt Nastavení jednotného systému řízení bezpečnosti v rezortu MPSV.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

Gabriela Kurková

Gabriela se specializuje na téma sociální podnikání, kterým se zabývá dlouhodobě. Přes 10 let pracuje na projektech, které sociální podnikání propagují a podporují. Pro MPSV pracuje od roku 2015 také v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR. Ten má na starost síť regionálních poradců a expertů pro sociální podnikání, realizaci stáží v sociálních podnicích a propagaci tématu prostřednictvím webového portálu České sociální podnikání. Součástí portálu je i Adresář sociálních podniků, který má na starost. Původní profesí, kterou se zabývala, je marketing a ten zúročuje po delší dobu tím, že v rámci některých projektů lektoruje a konzultuje toto téma se zaměřením na sociální podniky.

Gabriela je absolventkou studia managementu a marketingu na VŠE a fakulty sociálních věd UK v Praze. Je také je jednou ze tří zakladatelek P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., neziskové organizace, která má v poslání podporu a prosazování sociálního podnikání v podmínkách ČR.

Jindřiška Vavřinová

Jindřiška se zaměřuje se na rozšíření implementace odpovědného zadávání v resortu Ministerstva zemědělství. Obzvláště resortním organizacím poskytuje metodickou podporu v rámci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek. Je členem Meziresortní pracovní skupiny pro OVZ, která projednává kroky směřující k implementaci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy v ČR.

Jindřiška absolvovala bakalářský stupeň vysokoškolského studia v oboru Sociální a mediální komunikace. Od roku 2008 se věnuje zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství. Současně také spolupracuje na tvorbě vnitřních a resortních standardů pro zadávání veřejných zakázek a resortní nákup státu.

Andrea Aulehlová

Andrea se věnuje přípravě široké škály podkladů v souvislosti s odpovědným veřejným zadáváním (OVZ), provádí rešerše zahraničních příkladů, definuje příležitosti pro OVZ v ČR a to především v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, podílí se na analytické činnosti k tématu OVZ a částečně se podílí na obsahovém zajištění realizovaných akcí, včetně akcí vzdělávacích a dále na realizaci mezinárodní spolupráce.

Andrea vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (DP), který přijal Strategii OVZ pro roky 2020 – 2022. V souladu se strategií se zabývá implementací prvku OVZ v rámci přípravy veřejných zakázek. Zabývá se i strategickým rozvojem procesů a interních předpisů v oblasti nejen odpovědného zadávání. Jejím cílem je dostat odpovědné veřejné zadávání pod kůži nejen zakázkářům, ale i odborným útvarům. Ráda by se v budoucnu zaměřila na analýzu dopadů odpovědného zadávání v DP.