Tým

David Novák

David vede odbor veřejných zakázek a právní podpory na MPSV. Koncept sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, kdy zadavatelé mohou přispět k řešení konkrétních společenských témat, bere jako nejaktuálnější výzvu a v současné době jako jednu z priorit činnosti jím řízeného odboru.

David absolvoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Oblasti zadávání veřejných zakázek se věnuje již více než 10 let. Od roku 2011 vedl odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek na MPSV, v rámci kterého sestavil tým a nastavil vnitřní procesy a pravidla zadávání veřejných zakázek, a to vč. resortních centrálních nákupů, takovým způsobem, aby bylo při naplňování zásad rovného přístupu a zákazu diskriminace dodavatelů maximálně eliminováno riziko jakéhokoli pochybení v náročném procesu zadávání veřejných zakázek.

Marie Janečková

Marie v současné době řídí aktivity projektu a současně připravuje Institut odpovědného veřejného zadávání, který bude stavět na konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání a bude nabízet širokou škálu odborných seminářů pro zadavatele. Současně se zaměřuje na rozšíření implementace odpovědného zadávání v rámci resortu práce a sociálních věcí. Vedle toho má na starosti organizaci Meziresortní pracovní skupiny pro OVZ, která projednává kroky směřující k implementaci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy v ČR. V rámci projektu dále řídí evaluační aktivity.

Marie vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve se zabývala možnostmi financování rozvojových záměrů a disponuje zkušenostmi z celé řady projektů realizovaných v soukromém i veřejném sektoru. Kromě jiného působila v projektových kancelářích České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla zodpovědná za zpracování a vedení mnoha dalších projektů a strategií.

Adam Gromnica

Adam se zabývá tématem zaměstnávání znevýhodněných prostřednictvím SOVZ, mj. problematikou zaměstnávání osob se záznamem v evidenci rejstříku trestů a je velkým fanouškem podpory inovací a rozvoje cirkulární ekonomiky. Věnuje se zejména přednáškové činnosti a publikacím a rád by byl svědkem toho, aby se tématu udržitelnosti a udržitelných nákupů výrazněji zhostily univerzity a další instituce vědy a výzkumu. Podílel se na několika mezinárodních projektech včetně průzkumu reformních návrhů na transformaci přístupu k veřejné kupní síle nebo mapování možností a praxe zapojování sociálních podniků do dodávek veřejným zadavatelům.

Adam vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušenosti sbíral v advokacii, veřejné správě či v kanceláři veřejného ochránce práv.

Monika Dobrovodská

Monika se v rámci projektu věnuje metodice odpovědného veřejného zadávání, jak implementovat OVZ v organizacích, dále pak konzultacím se zadavateli a OVZ také školí. Zajímá ji téma udržitelnosti.

Monika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nejdéle působila na Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kde několik let vedla právní a legislativní oddělení ústředního inspektorátu. Na dva roky byla vyslána jako národní expert na právní oddělení Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise.

Markéta Matysíková

Markéta se podílí zejména na tvorbě metodiky v oblasti odpovědného veřejného zadávání, podkladů pro zadávací řízení v části formulování požadavků souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním a dalších materiálů v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Markéta se několik let věnovala zadávání veřejných zakázek u významného administrátora veřejných zakázek. Nejprve na pozici konzultant veřejných zakázek a následně jako právník pro veřejné zakázky. Během tohoto působení získala znalost celého procesu zadávacího řízení, včetně nezbytných znalostí pro zadávání zakázek dotovaných z fondů Evropské unie.

Zbyněk Pochmon

Zbyněk se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání ve stavebnictví a souvisejícím příležitostem s důrazem zejména na férové dodavatelské vztahy.

Zbyněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stavebnictví se věnuje od začátku své odborné praxe, kterou zahájil v jedné z největších stavebních společností na českém trhu a kde získal řadu praktických zkušeností přímo ze staveniště. V dnešní době vedle spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí Zbyněk pracuje pro Povodí Vltavy, státní podnik, jednoho z největších zadavatelů na vodních cestách v České republice, který se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na stavební práce. Krom zákonnosti zadávání veřejných zakázek je Zbyněk u tohoto zadavatele odpovědný za nastavení požadavků na odpovědné veřejné zadávání.

Alena Ševčíková

Vzhledem k mnohaletému působení Aleny v oblasti zadávání veřejných zakázek ve sféře zdravotnictví je jejím úkolem právě v této specifické oblasti nejen osvěta principů odpovědného zadávání, ale také i případná podpora a pomoc při začleňování a implementaci principů odpovědného zadávání do každodenní praxe zadavatelů ve zdravotnictví.

Alena vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně  na Fakultě humanitních studií. Pracuje jako vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě. Za své více než dvanáctileté působení v oblasti zdravotnictví má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek různých rozsahů i zakázek financovaných z fondů EU. Její specializací je zadávání veřejných zakázek s hodnocením kvality a také zakázek s využívání elektronických aukcí jako prostředků pro hodnocení nabídek. Tuto problematiku často přednáší na odborných akcích – často i s mezinárodní účastí.

Veronika Horová

Veronika se zaměřuje na oblast zdravotnictví, zejména pak na možnosti a příležitosti uplatňování principů odpovědného veřejného zadávání při zadávání veřejných zakázek ve specifickém prostředí zdravotnických zařízení. S ohledem na to, že tato problematika je v ČR zatím na samém počátku, hledá inspiraci a příklady dobré praxe i v zahraničí. Jejím úkolem je dostat téma odpovědného zadávání do povědomí zadavatelů ve zdravotnictví a pomoci s případnou implementací ve zdravotnických zařízeních. Společně s Alenou Ševčíkovou pak má na starosti i oblast úklidových služeb.

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2009, kdy pracovala jako právník a specialista na veřejné zakázky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2010 pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí právního úseku, kde 4 roky vedla oddělení veřejných zakázek. Podílí se na přípravě veřejných zakázek nemocnice zejména po právní stránce, poskytuje konzultace.

Regina Hulmanová

Regina se v rámci projektu stará o komunikaci s městy, věnuje se tématu cirkulárního veřejného zadávání a také otázkám, jak organizovat akce udržitelně a jak lze zlepšit míru třídění odpadů v obcích a městech.

Několik let pracovala v sociální oblasti, kde se věnovala přímé pomoci lidem bez přístřeší v nízkoprahové noclehárně v Bratislavě a později individuální pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v nadaci, kde koordinovala i pilotní dobrovolnický projekt. Poté získala zkušenosti ve veřejné správě v projektu Zdravé město a věnuje se tématu udržitelného rozvoje.

Magda Juráňová

Magda spolupracuje s Marií na přípravě Institutu odpovědného veřejného zadávání.  Zaměřuje se především na tvorbu komunikační strategie Institutu a pomáhá s organizací odborných akcí, které jsou v rámci projektu pořádány.

Magda vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve vedla projektové oddělení na Ministerstvu pro místní rozvoj, dnes se především profiluje v řízení organizací v neziskovém sektoru.

Iva Kvašňáková

Iva měla na starosti vzdělávací aktivity projektu, e-learning,  semináře a školení a zabezpečovala konání velkých akcí jako je konference a školy OVZ. V současné době se podílí na komunikaci projektu, jehož cílem je dostat odpovědné veřejné zadávání do povědomí zejména cílových skupin projektu.

Iva vystudovala psychologii a pedagogiku na UCLA a po návratu z USA se věnuje editorské a redakční činnosti. Kromě jiného se podílela na realizaci vzdělávacích projektů v oblasti řízení a managementu v organizaci AISIS a NÚV.

Tereza Šmídová

Tereza v rámci projektu především poskytuje podporu realizačnímu týmu při práci s cílovou skupinou, zajišťuje administrativu a podílí se na realizaci akcí.

Tereza vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po dokončení studia začala pracovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Gabriela Kurková

Gabriela se specializuje na téma sociální podnikání, kterým se zabývá dlouhodobě. Přes 10 let pracuje na projektech, které sociální podnikání propagují a podporují. Pro MPSV pracuje od roku 2015 také v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR. Ten má na starost síť regionálních poradců a expertů pro sociální podnikání, realizaci stáží v sociálních podnicích a propagaci tématu prostřednictvím webového portálu České sociální podnikání. Součástí portálu je i Adresář sociálních podniků, který má na starost. Původní profesí, kterou se zabývala, je marketing a ten zúročuje po delší dobu tím, že v rámci některých projektů lektoruje a konzultuje toto téma se zaměřením na sociální podniky.

Gabriela je absolventkou studia managementu a marketingu na VŠE a fakulty sociálních věd UK v Praze. Je také je jednou ze tří zakladatelek P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., neziskové organizace, která má v poslání podporu a prosazování sociálního podnikání v podmínkách ČR.

Hana Látalová

Hanku téma veřejných zakázek oslovilo před více než 12 lety, kdy začala působit jako právní podpora administrátora veřejných zakázek. Myšlenka odpovědného veřejného zadávání již v té době prostupovala předměty veřejných zakázek a přemýšlela nad jejím uchopením. V současné době pokládá za nezbytné aplikovat odpovědné veřejné zadávání v zadávacích řízeních v co nejvyšší míře. V rámci projektu SOVZ se zaměřuje na metodiku, konzultace a blíže se věnuje sociálním aspektům SOVZ, zejména zapojením sociálních podniků do veřejných zakázek.

Ve své praxi Hanka mimo poskytování právního poradenství v oblasti veřejných zakázek vykonávala generální advokátní praxi, kde zastupovala klienty v civilních a trestních řízeních před soudy, rozhodčími institucemi a v řízeních před správními orgány.

Ivana Mudriková

Ivana se v rámci tématu společensky odpovědného veřejného zadávání věnuje především ekologicky šetrným aspektům ve veřejných zakázkách. Obecně se tématu věnuje od roku 2018, má zkušenosti ze zadáváním veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU pro samosprávy a zdravotnická zařízení. Aktivně participovala i na vzdělávacích aktivitách pro zadavatele v oblasti společensky odpovědného veřejného zadávání. Předešlé zkušenosti má z veřejné správy nebo řízení lidských zdrojů.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

Leona Gergelová Šteigrová

Leona je v současné době náměstkyním pro řízení sekce bydlení, výstavby a sociálního začleňování a veřejného investování.

Současně byla do srpna 2022 leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídila aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání. Jak sama říká: „odpovědnému zadávání stoprocentně věřím, jedná se o přístup, který je správný a efektivní, a je budoucností chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud jsme tak ve veřejných zakázkách v řádech stovek miliónů korun získali přidanou hodnotu v podobě podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, důstojné práce, zapojení sociálních podniků či nákupu ekologicky šetrných variant zboží a energií.“

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. Ve volném čase miluje cestování se svými dětmi.

Martin Hadaš

Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do oddělení výběrových řízení v poradenské společnosti. Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek na rektorátu Masarykovy univerzity. Rektorátní tým zajišťuje centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů, řídí zadávání stavebních zakázek a souvisejících dodávek a služeb, koordinuje používání elektronického nástroje zadavatele, poskytuje metodickou podporu univerzitním pracovištím a provádí kontrolní činnosti. Podílí se na výuce volitelného předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě.

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová vede od roku 2013 oddělení veřejných zakázek Městského úřadu Jičín, v oblasti veřejné správy pracuje od roku 2004. Kromě koordinace a zajišťování zadávání veřejných zakázek pro městský úřad též působí jako metodik v oblasti veřejných zakázek pro všechny příspěvkové organizace města. Od roku 2017 se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání včetně přednáškové a publikační činnosti v této oblasti. Lenka se snaží sdílet dobrou praxi města Jičín, které v roce 2019 město Jičín obdrželo ocenění za komplexní a systematickou implementaci odpovědného zadávání ve městě.

Jakub Váňa

Jakub Váňa vystudoval magisterský obor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií MU bakalářský obor Politologie a Mezinárodní vztahy. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje pracuje od roku 2012 na Odboru investic, nejprve jako referent oddělení veřejných zakázek, kde spolupracoval na přípravě a realizaci zadávacích řízení, jeho agendou bylo posuzování a příprava občansko a obchodně právních smluv.

Od roku 2015 je zde vedoucím oddělení veřejných zakázek – koordinuje postupy veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek, mj. připravuje a realizuje zadávací řízení, zpracovává interní předpisy v oblasti veřejných zakázek a poskytuje odbornou metodickou pomoc v rámci Krajského úřadu i příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje.

Martin Rajman

Martin Rajman je absolventem VŠE. Po studiích strávil sedm let v auditorské společnosti Deloitte, nejdříve jako asistent auditu, později jako audit manažer. Poté pracoval roka půl jako finanční ředitel společnosti AQS, a.s. Po dokončení akvizice TV NOVA skupinou CME, na které spolupracoval, přešel do skupiny TV NOVA, kde byl zodpovědný za účetnictví a finance několika společností včetně Nadace Nova a byl i členem statutárních orgánů. Po jmenování Petra Dvořáka ředitelem České televize přijal funkci vedoucího centrálního nákupu České televize, kde pracuje od roku 2012. Martin Rajman je kvalifikovaným účetním britské asociace ACCA.

Jindřiška Vavřinová

Jindřiška se zaměřuje se na rozšíření implementace odpovědného zadávání v resortu Ministerstva zemědělství. Obzvláště resortním organizacím poskytuje metodickou podporu v rámci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek. Je členem Meziresortní pracovní skupiny pro OVZ, která projednává kroky směřující k implementaci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy v ČR.

Jindřiška absolvovala bakalářský stupeň vysokoškolského studia v oboru Sociální a mediální komunikace. Od roku 2008 se věnuje zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství. Současně také spolupracuje na tvorbě vnitřních a resortních standardů pro zadávání veřejných zakázek a resortní nákup státu.