CZ EN

Inovace

Inovace jsou vedle sociálního a environmentálního jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání. Inovace nemusí vždy znamenat nové technologie, ale v obecné rovině je to řešení (ať už se jedná o produkt, postup nebo jejich kombinaci), které je nové a je nějakým způsobem vylepšené. Toto vylepšení znamená přínos pro koncové uživatele, ke kterému se dostane. Důležité je, že tento nový produkt nebo proces zatím není vůbec na trhu k dispozici nebo je na trhu k dispozici teprve v malém množství, a první osvojitelé teprve testují jeho vlastnosti.

Definice  

Směrnice č. 2014/24/EU v čl. 2 odst. 1 rozumí inovacemi „uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, stavebních či konstrukčních postupů, nového způsobu uvádění na trh nebo nové organizační metody obchodních postupů, organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahu mimo jiné s cílem přispět k nalezení odpovědí na společenské výzvy nebo podpořit strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.

Oslo manuál OECD definuje inovaci jako „nový nebo vylepšený produkt nebo proces (nebo jejich kombinace), který se výrazně liší od předchozích produktů nebo procesů jednotky a který byl zpřístupněn potenciálním uživatelům (produktu) nebo uveden do užívání jednotkou (procesem).“

ZZVZ v § 28 odst. 1 písm. r) stanoví, co rozumí inovací: „implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky“.

Inovativní řešení se zřídka pořizuje jen kvůli jeho inovativní povaze. Většinou se inovativní řešení stává zajímavým pro zadavatele veřejných zakázek, když umožňuje podobné nebo dokonce lepší výsledky, ale při nižších nákladech (často nákladech životního cyklu).

Jak přemýšlet o využití inovací?

Praktické pokyny k zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení včetně příkladů z praxe obsahuje Sdělení Komise Pokyny k zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

Technologická agentura ČR zveřejnila Metodiku k inovacím ve vazbě na § 6 odst. 4 ZZVZ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ: METODIKA PRO ZADAVATELE.

Zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení je obzvláště užitečné v určitých oblastech (např. mobilita, zdraví, stavebnictví, elektronická veřejná správa, nakládání s odpady, recyklace), kde na veřejný sektor připadá velká část poptávky a kde lze zadávání veřejných zakázek využít jako prostředek k řešení hlavních společenských problémů, jako je udržitelná doprava, účinné využívání zdrojů nebo zdraví a stárnutí. Příručka Veřejné zakázky jako hybná síla inovací v malých a středních podnicích a ve veřejných službách poskytuje tvůrcům politik na regionální nebo vnitrostátní úrovni vodítko ohledně toho, jak podporovat konkrétně zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

Příklady dobré praxe

Důležitá judikatura, odborná stanoviska, metodiky a další zdroje

Související předměty

Kontakty

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete další informace nebo si s něčím nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.