CZ EN

Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora (Litvínov)

  • Zadavatel: Město Litvínov
  • Název VZ: Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora
  • Širší společenské zájmy: Aspekty byly zahrnuty do hodnocení
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání byly zahrnuty do hodnocení v podobě subkritérií – výhodnost návrhu smlouvy (kvalita plnění, termíny plnění vybraných úkonů, operativnost řešení mimořádných událostí, výše smluvních pokut

Město Litvínov v roce 2014 vyhlásilo otevřenou nadlimitní zakázku na komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s odpady. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost, přičemž zadavatel stanoval dílčí hodnotící kritéria: výše celkové nabídkové ceny a výhodnost návrhu smlouvy. Druhé kritérium bylo dělené na subrkitéria, kterých předmětem hodnocení bylo komplexnost, technické řešení, zohlednění ekologické prevence a propagace, termíny plnění vybraných úkolů, operativnost a další.

Zadávací dokumentace