CZ EN

VII. ročník již tradiční mezinárodní konference MPSV nastínil klíčové kroky ke ZMĚNĚ ke strategickým veřejným nákupům

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo 4. října 2022 již sedmý ročník mezinárodní odborné konference Odpovědné veřejné zadávání 2022. Témata konference za zaměřila na aktuální trendy a zkušenosti ve strategickém zadávání veřejných zakázek v evropském kontextu.  

Na konferenci téma strategického směřování veřejných nákupů mimo jiné podpořili náměstek ministra práce a sociálních věcí Stanislav Klik, náměstkyně ministra pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová, společně s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem.

„Nákupy státu ve výši stovek miliard korun formují český trh. V době, kdy je nutné dosáhnout efektivity a úspor, je nanejvýš důležité přijmout celoevropský trend ve veřejném zadávání – veřejné prostředky vynakládat strategicky, se zohledněním dopadů a příležitostí, které veřejné nákupy přinášejí.  Vnímám proto potřebu efektivního a funkčního nastavení Národní strategií veřejného nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle a priority, akční plán udržitelného nakupování a zároveň nastavila řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských přínosů se zvláštním zaměřením na velké strategické nákupy s výrazným dopadem“, uvedla Leona G. Šteigrová.

 

„Věřím, že Akční plán udržitelného nakupování přinese v oblasti odpovědného veřejného zadávání jasná vodítka a právní jistotu i menším zadavatelům a nastaví systém podpory s přihlédnutím k jejich kapacitám a možnostem“, doplnil náměstek Klik.

V diskusích o potřebě změny v oblasti veřejných nákupů v ČR rezonovaly neoddělitelná témata jako veřejná debata aktérů, klíčových pro strategické veřejné zadávání při tvorbě strategie a naplňování akčního plánu, minimalizace administrativy – efektivnější využití elektronizace a digitalizace, rovněž podpora centralizace nákupů s využitím dlouhodobých pozitivních zkušeností v blízkém zahraničí, profesionalizace a rozvoj systematického vzdělávání ve veřejných nákupech, evidence, monitoring a měření přínosů a harmonizace postupů na úrovni kontrolních orgánů.

Dalšími vybranými tématy programu konference bylo měření a data ve veřejných zakázkách, udržitelnost při nákupu potravin, komunitní energetika, zohlednění rovnosti žen a mužů ve veřejných zakázkách, příležitosti odpovědného veřejného zadávání ve zdravotnictví, evropská kompetenční centra pro udržitelné zadávání veřejných zakázek a další.

Na konferenci byla slavnostně předána zástupcům třech zadavatelů ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v ČR. Tento rok se mezi oceněné organizace řadí Nejvyšší kontrolní úřad, Centrální nákup Plzeňského kraje a Úřad vlády ČR.

Za mimořádný osobní přínos a významnou roli v rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice byla bylo předáno ocenění Leoně Gergelové Šteigrové.

Akce navázala na konferenci INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK s podtitulem AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY, kterou dne 3. října 2022 uspořádali Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Konference byla realizována v rámci projektu:

“Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Konference se konala pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.