CZ EN

Odpovědné veřejné zadávání na stole jednání vlády

Odpovědné veřejné zadávání v České republice zaznamenalo v posledních letech významný rozvoj. Informuje o tom zpráva o vyhodnocení přínosu uplatňování pravidel odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem životního prostředí, a kterou vzala 12. 4. 2021 na vědomí vláda ČR.

Předmětem této zprávy je souhrnná informace o rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice, o procesu jeho implementace do praxe veřejných nákupů, o míře přetrvávajících bariér, které zadavatelé vnímají, a o aktivitách na podporu implementace odpovědného přístupu k veřejným nákupům v České republice za roky 2019 a 2020. Celou zprávu naleznete zde.

Významným zlomem v rozvoji odpovědného veřejného zadávání bylo pak schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), která od 1. ledna 2021 zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací tam, kde to zadavatel uzná, vzhledem k povaze a smyslu zakázky, za možné.

Udržitelný či strategický přístup k veřejným nákupům se postupně stával trendem v České republice. Celá řada významných, ale i menších veřejných zadavatelů již před novelou uplatňovala odpovědný přístup k veřejným nákupům – ústřední orgány státní správy, státní podniky, kraje a města a další, stále však nešlo o plošné uplatňování těchto principů. Novela ZZVZ však tento odpovědný přístup zařadila mezi základní zásady zadávání veřejných zakázek. Tím se zmírnily některé z bariér uplatňování odpovědných aspektů, zejména obavy zadavatelů z přístupu kontrolních orgánů nebo překážky, na které zadavatelé naráželi při komplexní implementaci přístupu do interního procesu zadávání veřejných zakázek.  Novela zároveň nastartovala obrovský zájem o vzdělávací možnosti a metodickou podporu.

Systém implementace odpovědného přístupu ve veřejných nákupech v České republice je postupný proces, který je podmíněn souborem celé řady aktivit metodické podpory, vzdělávání, ale také potřebou implementace pravidel OVZ do metodických pokynů pro zadavatele. Aktuálně se tento proces významně urychlil schválením novely ZZVZ, která snížila potřebu motivovat zadavatele, aby hledali odpovědná řešení ve veřejných nákupech, naopak nyní existuje obrovský tlak na zadavatele, aby se v krátkém čase zorientovali v jednotlivých příležitostech OVZ a naučili se je uplatňovat tak, aby to mělo reálný a pozitivní dopad na společnost, ekonomiku, podporu inovativních řešení a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Přestože se to může vzhledem k výše uvedenému jevit jako nadbytečné, je i nadále nutné zvažovat možnosti motivace zadavatelů, které zajistí, že související zakázky nebudou jen formálně naplňovat zákon o zadávání veřejných zakázek, ale budou přispívat k významnějšímu posunu trhu v ČR. Velmi důležitá pro úspěch zavedení této novelizace do praxe bude široká diskuse stakeholderů a spolupráce s partnery, jako je Svaz měst a obcí či Asociace krajů aj. Stěžejní pro všechny zadavatele pak bude shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu zejména ze strany kontrolních orgánů. Dalším z klíčových článků rozvoje této oblasti je vzdělávání a sdílení zkušeností.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zadavatelům nabízí maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání do praxe. MPSV ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydalo v prosinci 2020 nový metodický balíček, na který navazují další aktivity pro zadavatele i dodavatele. To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona, aby potenciál strategického přístupu k veřejným zakázkám byl využit v praxi.

MPSV se současně snaží svým strategickým přístupem k veřejným nákupům, který dlouhodobě implementuje do nákupní praxe resortu, jít příkladem ostatním zadavatelům. Aktuálně zavádí Etický kodex – soubor etických hodnot v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, ke kterým se hlásí i MPSV, jako součást smluvních podmínek a apeluje tak na dodavatele, aby ve veřejných zakázkách jednal v souladu s tímto Etickým kodexem.