CZ EN

Průzkum mezi členy Platformy OVZ ukázal, že odpovědné veřejné zadávání do zákona patří

Výsledky průzkumu k novele ZZVZ – nová zásada odpovědného zadávání

Od 1. ledna 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která v § 6 odst. 4 stanoví, že zadavatelé jsou povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Této novelizaci nepředcházela širší odborná diskuse a otázka znění tohoto nového ustanovení je tedy diskutována ex post.

Platforma odpovědného veřejného zadávání, která je zřízena Ministerstvem práce a sociálních věcí, provedla k otázce ustanovení povinného odpovědného zadávání průzkum mezi svými členy (viz plná verze zde). Dotazník byl vyplněn 30 respondenty z 28 institucí, a to v období od 9.4. do 19.4.2021.

Jak zadavatelé vnímají odpovědné veřejné zadávání mezi zásadami ZZVZ

Polovina respondentů (50 %, tj. 15 odpovědí) byla přijetím novely zaskočena, ale zavedení do praxe jim nezpůsobilo vážnější komplikace. 30 % respondentů (9 odp.) uvedlo, že odpovědné zadávání implementovali již dříve a novela je nepřekvapila. Ostatní odpovědi se shodovaly (16,7 %, tj. 5 odp.): ačkoliv odpovědné zadávání implementovali již dříve, novela je něčím zaskočila (např. povinností odůvodnění ke všem aspektům, rychlostí přijetí, povinností aplikovat u všech zakázek, včetně VZMR). Jeden respondent uvedl, že novela je zaskočila a že zavedení do praxe v organizaci způsobuje velké problémy.

 

 

Komplikace při zavádění do praxe

Mezi největší komplikace při zavádění odpovědného zadávání do praxe zadavatelé řadí:

 

 

Diskuse, jak se k současnému znění v § 6 odst. 4 postavit

Hlavní otázkou průzkumu bylo vyhodnocení možností, jak s novým ustanovením zásady odpovědného veřejného zadávání a inovací naložit. Mezi šesti možnostmi bylo jak ponechání současného stavu, tak zrušení daného ustanovení, nebo další možnosti úpravy. Možnosti byly hodnoceny známkami, jako ve škole. Uvedena je průměrná známka.

Z šesti navrhovaných řešení byla nejlépe (průměrnou známkou 1,77) hodnocena varianta D: úprava § 6 odst. 4 ZZVZ, a to tak, že by zadavatel měl povinnost zvážit využití OVZ a inovací a zohlednit je ve veřejných zakázkách, kde by to bylo vhodné (efektivní). Z povinnosti lze vyloučit VZMR (vyloučením použití § 6 odst. 4 ZZVZ u VZMR v § 31 ZZVZ).

Jako druhá nejvíce preferovaná (prům. známka 1, 97) byla varianta C: uzpůsobené znění v § 36 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel má povinnost zvážit při přípravě zadávacího řízení zohlednění OVZ a inovací a povinnost využít je ve vhodných veřejných zakázkách. Z povinnosti lze vyloučit VZMR, případně i podlimitní veřejné zakázky na služby a dodávky.

Jako nejhorší řešení (prům. známka 4,4) byla označena varianta E: zrušení § 6 odst. 4 ZZVZ.

Podrobné shrnutí všech variant je v příloze 1, (viz plná verze zde).

 

Varianta D: Úprava § 6 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel by měl povinnost zvážit využití OVZ a inovací a zohlednit je ve veřejných zakázkách, kde by to bylo vhodné (efektivní).
Z povinnosti lze vyloučit VZMR (vyloučením použití § 6 odst. 4 ZZVZ u VZMR v § 31 ZZVZ) 
1,77
Varianta C: Uzpůsobené znění v § 36 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel má povinnost zvážit při přípravě zadávacího řízení zohlednění OVZ a inovací a povinnost využít je ve vhodných veřejných zakázkách. Z povinnosti lze vyloučit VZMR, případně i podlimitní veřejné zakázky na služby a dodávky. 1,97
Varianta F: § 6 odst. 4 ZZVZ bude upraven tak, že stanoví pouze to, že využití sociálně a environmentálně odpovědného veřejné zadávání a inovací nezpůsobí porušení zásady diskriminace. Zároveň bude doplněn § 217 tak, že zadavatel v písemné zprávě odůvodní, pokud u nadlimitní veřejné zakázky nevyužije žádný aspekt sociálně odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného veřejné zadávání nebo inovací. 3,17
Varianta A: Zachování současného stavu 3,27
Varianta B: Znění diskutované na podzim 2020-nikoli povinnost zvážit aspekty OVZ, ale „oprávněnost“ zadavatele OVZ a inovace využít, přesunutí do § 36 odst. 1 ZZVZ 3,3
Varianta E: Zrušení § 6 odst. 4 ZZVZ 4,4

 

Závěry

Z průzkumu vyplývá, že ať už zadavatelé byli přijetím novely zaskočeni nebo ne, většině uplatnění nové zásady odpovědného veřejného zadávání nepůsobí vážnější problémy. Přesto za problematické pro implementaci odpovědného veřejného zadávání je považováno zejména nepochopení interních zákazníků, nedostatek času při přípravě zakázek a nedostatek výkladové a rozhodovací praxe.

Z možností, jak se k současnému znění postavit, je jako nejlepší řešení považována úprava § 6 odst. 4 ZZVZ, a to tak, že zadavatel by měl povinnost zvážit využití OVZ a inovací a zohlednit je ve veřejných zakázkách tam, kde by to bylo vhodné, efektivní (vs současná úprava, která stanoví, že zásada se zohlední tam, kde to je možné). Jako druhé nejlepší řešení pak bylo hodnoceno v podstatě přesunutí této povinnosti ze zásad a tomu uzpůsobené znění v § 36 odst. 1 ZZVZ: Zadavatel má povinnost zvážit při přípravě zadávacího řízení zohlednění OVZ a inovací a povinnost využít je ve vhodných veřejných zakázkách.

Zrušení § 6 odst. 4 ZZVZ, tedy návrat k původnímu znění, bylo hodnoceno jako nejhorší varianta.

Několik respondentů zdůraznilo, že pro nalezení vhodného řešení je důležitá diskuse.

Z průzkumu vyplývá, že i přes nejasnosti, které novelizace přinesla, zadavatelé sociálně a environmentálně odpovědný přístup pokládají za důležitou součást veřejných zakázek, která do zákona o zadávání veřejných zakázek patří.

 

Stáhněte si plnou verzi výsledků včetně příloh.