CZ EN

Školní stravování

Školnímu stravování se věnuje tyto dny konference v Pardubicích pořádaná Společností pro výživu a hned v úvodu její předseda, MUDr. Tláskal z FN Motol, zmínil, že na environmentální roli školního stravování poukazuje i WHO. V průběhu dne pak zaznívaly nejrůznější pohledy na stravování (zejména) školou povinných dětí. Živou debatu odpoledne otevřelo představení aktualizace spotřebního koše, na němž pracuje Meziresortní pracovní skupina pro institucionální stravování. Vedle nutričních aspektů rezonovaly i environmentální aspekty školního a potažmo institucionálního stravování.
Monika Dobrovodská, která Ministerstvo pro místní rozvoj v této meziresortní pracovní skupině zastupuje, představila teze minimálních standardů OVZ. Jde o podporu sezónního, čerstvého ovoce a zeleniny, biopotravin, vyloučení vajec nosnic z klecového chovu, zkrácení dodavatelských řetězců, ale i nákupy potravin od sociálních farem a sociálních podniků, nákupy kávy ze spravedlivého obchodu a snahu o rozšíření nabídky bezmasých pokrmů. Akcent je kladen také na minimalizaci plýtvání potravinami i minimalizaci obalů a tudíž odpadů.
Na tyto oblasti se soustředí práce na Akčním plánu udržitelného nakupování, jednom z implementačních opatření Národní strategie veřejného zadávání.

Moc nás těší zájem a pozitivní odezva na připravované minimální standardy OVZ pro potraviny!