CZ EN

Novela ZZVZ zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne zadavatelům maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání

Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá důležitost, kterou tímto odpovědnému veřejnému zadávání zákonodárci přikládají. Důraz na odpovědnost, respektive udržitelnost ve veřejném nakupování se v posledních letech ozývá rovněž z Evropské Unie. Tento strategický přístup je také těsně navázán na dosažení společných evropských cílů, jako je trvale udržitelný rozvoj, adaptace na klimatickou změnu či inkluzivní a spravedlivý růst. Ačkoliv existuje riziko, že schválená textace přinese i komplikace, což mohlo být eliminováno, pokud by znění novely prošlo širší diskusí, je třeba respektovat vůli zákonodárců a jasnou vizi směřovat k mnohem intenzivnější implementaci udržitelnosti do veřejných zakázek.

Odpovědné veřejné zadávání již řada zadavatelů realizuje, včetně Ministerstva práce a sociálních věcí. Tito zadavatelé často přijali strategie odpovědného veřejného zadávání, začlenili příslušné postupy do svých vnitřních předpisů a aspekty udržitelnosti začleňují do zakázek, kde to je vhodné. Ministerstvo práce a sociálních věcí je přesvědčeno, že odpovědné zadávání má řadu přínosů jak pro zadavatele, tak pro celou Českou republiku. Díky svým projektům na podporu odpovědného veřejného zadávání, MPSV poskytne i teď intenzivní pomoc zadavatelům, aby potenciál strategického přístupu k veřejným zakázkám byl využit a česká společnost získala maximální hodnotu za vynaložené veřejné peníze. Přičemž hodnota netkví jen v nejnižší ceně, ale také v přínosech pro společnost, hospodářskou soutěž a životní prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydalo v prosinci nový metodický balíček, který obsahuje i checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a video seminář (odkazy naleznete níže). To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

Za velmi důležité pro úspěch zavedení této novelizace do praxe MPSV považuje spolupráci s dalšími partnery, jako je Asociace pro veřejné zakázky, Svaz měst a obcí či Asociace krajů. Shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu bude stěžejní pro všechny zadavatele.

V neposlední řadě, Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno k maximální spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek, k vytvoření adekvátního metodického stanoviska.

Soubory ke stažení:

 

 

___

Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V rámci projektu je provozován vzdělávací Institut odpovědného veřejného zadávání a Platforma odpovědného veřejného zadávání sdružující zadavatele.

Projekt poskytuje odborné poradenství a konzultace, metodiky, příklady dobré praxe, vzorové textace, konference, vzdělávací akce a web sovz.cz.