CZ EN

Na pravidelném setkání leaderů „nejen“ odpovědného veřejného zadávání se diskutovala témata národní strategie veřejného nakupování

22. – 23. února 2023 proběhlo setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání, kterou tým projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ organizovalo v úzké spolupráci s gestorem veřejného investování Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Veřejné nákupy a investice je třeba propojit se strategickými cíli udržitelnosti a efektivity“, rezonovalo celým setkáním.

Diskuse se vedla o tématech veřejného zadávání na podporu efektivity vynakládání veřejných prostředků, které jsou současně prioritami připravované národní strategie veřejného zadávání na půdě MMR.

Účastníci setkání se shodli na tom, že snahy o zavádění těchto důležitých principů do praxe stále v České republice naráží na celou řadu překážek na straně zadavatelů i z pohledu trhu.  Převládá důraz na formální stránku zadávacího procesu, namísto věcné a ekonomické stránky.  Přetrvává nejistota o správném přístupu k řešení situací zejm. v dotovaných zakázkách a s tím spojená neochota a demotivace pracovat s manažersky jinak běžnými riziky. V důsledku toho namísto výběru podle kvality či komplexnějších přístupů (např. náklady životního cyklu) naprosto převládá hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny.  Chybí strukturalizovaná metodická podpora a jasná národní politika včetně systematického vzdělávání ve veřejném zadávání napříč řadami jednotlivých zúčastněných subjektů (stakeholders), zejména zadavatelů a pracovníků kontrolních orgánů/poskytovatelů dotací. Metodická podpora stojí na přechodné konzultační a odborné platformě v rámci projektu MPSV. Chybí systémová podpora malých zadavatelů a centralizace, jednoduché praktické (plně elektronické) vzory využitelné ze strany zadavatelů i dodavatelů na podporu jejich účasti v zadávacím procesu. Na druhou stranu chybí i podpora strategicky významným veřejným investicím. 

Leona Gergelová Šteigrová, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování představila rámec připravované strategie, jejíž součástí by měly být minimálně následující stěžejní složky, které budou rozpracovány v samostatných modulech.  

Setkání se účastnili zástupci veřejných zadavatelů z řad měst a obcí, krajů, ministerstev nebo státních podniků a nemocnic, ale také např. zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Asociace veřejných zakázek a další.

Co je Platforma OVZ? Platforma OVZ vznikla v roce 2020 coby volné a neformální sdružení veřejných zadavatelů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi jej implementují. Platforma se postupně stala jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe. Jejím hlavním cílem je spojit subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Aktivity Platformy OVZ jsou realizovány v rámci projektu:

“Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací: Mgr. Marie Janečková, gestorka projektu, marie.janeckova@mpsv.cz