CZ EN

Setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky

27. listopadu 2023 proběhlo setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky. 

Diskuse se vedla o tématech veřejného zadávání na podporu efektivity vynakládání veřejných prostředků, které jsou současně prioritami navrhované Národní strategie veřejného zadávání, opět se představila vize a účel, a dále se otevřela diskuse o opatřeních a následné implementaci v českém prostředí veřejného zadávání.

„Veřejné nákupy a investice je třeba propojit se strategickými cíli udržitelnosti a efektivity“, rezonovalo celým setkáním.

Odpovědnost zadavatelů při zadávání veřejných zakázek musí být zasazena do kontextu závazků a příležitostí, jež pro Českou republiku plynou z opatření přijímaných v návaznosti na Zelenou dohodu, mimo jiné ze zcela zásadní nové úpravy povinnosti nefinančního (ESG) výkaznictví a řady souvisejících oblastí, včetně příslušného finančního rámce.

To vede nutně k posunu výkladu pojmu „péče řádného hospodáře“ a zvyšuje motivaci zadavatelů k tomu, aby disponibilní prostor (včetně zakázek malého rozsahu) využili ve prospěch své organizace. Současně je nutné zajistit, aby Česká republika neztratila svou konkurenceschopnost.

Z pohledu veřejných rozpočtů i cílů veřejných politik je zásadní, aby si schopnost strategického přístupu k veřejnému zadávání osvojil co nejširší okruh zadavatelů a aby se efektivní postupy a uplatňování zásad udržitelného rozvoje a inovací staly novým standardem. Z tohoto důvodu je třeba zaměřit pozornost k samotné věcné podstatě veřejných nákupů a zároveň zadávací postupy co možná nejvíce zjednodušit a standardizovat, popřípadě doplnit o další prostředky podpory zadavatelů včetně rozvoje profesionalizace, podpory centralizace nákupů na národní i regionální úrovni, včetně podpory odvětvové centralizace např. v oblasti zdravotnictví, a práce s daty.

Zadavatelům, dodavatelům i zástupcům kontrolních orgánů by měla národní strategie představit sadu jasných a praktických opatření, aby k modernizaci veřejného zadávání a k zavedení odpovídající dobré praxe došlo rychle a účelně.

Setkání se za Ministerstvo pro místní rozvoj, které Národní strategii veřejného zadávání ČR předkládá, zúčastnil ministr Ivan Bartoš a vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leona Gergelová Šteigrová.