CZ EN

MPSV a Univerzita Karlova podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek

Ve středu 3. března 2021 podepsali ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima memorandum o spolupráci na implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek věnuje už od roku 2016. Od té doby úspěšně realizuje projekty, které napomáhají veřejným institucím začlenit do veřejných zakázek sociální, ekonomické a environmentální požadavky, které mají pro společnost dodatečný přínos.

Díky těmto projektům vznikají pro zadavatele veřejných zakázek metodiky, příklady dobré praxe nebo řada vzdělávacích aktivit. „Univerzita Karlova chce být příkladem v oblasti společenské odpovědnosti a strategického přístupu k nákupům. Odpovědné zadávání veřejných zakázek k tomu neodmyslitelně patří. Spolupráci s MPSV velice vítáme a budeme ji využívat k dalšímu zlepšování systému nákupů,“ řekl rektor Tomáš Zima.

Univerzita Karlova (UK) si je vědoma společenské odpovědnosti, kterou nese za dopad svých činností na společnost a životní prostředí. Univerzita považuje kupní sílu veřejných institucí za významného hybatele inovací a rozvoje nových pracovních míst. Věří, že veřejné zakázky mohou dát impuls k vyšší míře udržitelnosti a inkluze, k omezování emisí skleníkových plynů či k adaptaci na změny klimatu. V letošním roce Kolegium rektora UK schválilo strategii odpovědného veřejného zadávání, které bylo zakotveno i do vnitřních předpisů regulujících nákupy. Univerzita se také stala členem nové Platformy odpovědného veřejného zadávání, kterou MPSV letos založilo. UK se v rámci spolupráce s MPSV hodlá věnovat zejména těmto oblastem:

• Podpora důstojných pracovních podmínek (včetně odměňování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
• Ekologicky šetrná řešení (materiálů, výrobků a postupů), včetně podpory rozvoje cirkulární ekonomiky;
• Podpora příležitostí pro praktické vzdělávání studentů a absolventů;
• Podpora výzkumu v oblasti měření dopadů odpovědného veřejného zadávání;
• Podpora účasti malých a středních podniků a regionálních dodavatelů v zadávacích řízeních;
• Dodavatelské řetězce;
• Etické nakupování.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV