CZ EN

Mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“

berlinInovace ve veřejných zakázkách a jejich úloha při podpoře ekonomického růstu a investic, podpora středních a malých podniků a jejich větší zapojení do veřejných zakázek – to byla základní témata mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“, kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně Evropská komise ve spolupráci s německými orgány veřejné správy, především se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.

Konference se zúčastnily dvě stovky posluchačů z členských zemí EU z řad zástupců veřejného i soukromého sektoru a dalších zainteresovaných partnerů. Mezi dalšími tématy se diskutovalo dále také o vývoji procesu zadávání veřejných zakázek, přičemž důraz byl kladen na elektronizaci a zjednodušení celého postupu.

V jednotlivých panelových diskusích řečníci sdíleli s posluchači své zkušenosti a příklady dobré praxe, ze kterých mohou další zadavatelé efektivně čerpat. Úvodní slovo Irmfrieda Schwimanna i další dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

Diskutovaly se nové postupy ve veřejném zadávání jako je například „přeshraniční spolupráce“, kterou zadavatelé z Dánska a Rakouska využili ve veřejné zakázce na ICT. Na konferenci seznámili posluchače s tím, s jakými legislativními a technickými bariérami se potýkali.

Pozornost byla věnována také tzv. jednotnému evropskému osvědčení (dále jen „ESPD“), které v České republice upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ESPD je písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace a splnění podmínek účasti, které nahrazuje úřední dokumenty, které je nutné předložit v daném členském státě. Úřední dokumenty v plném požadovaném rozsahu předkládá dodavatel pouze v případě, že byl vybrán. Zda užití ESPD v praxi 28 členských států bude fungovat a jeho zavedení přinese slibované zjednodušení, se teprve ukáže.

Zájem posluchačů byl i o možné výhody zavedení tzv. „principu pouze jednou“ („once-only principle“) ve veřejném zadávání, jehož cílem je odstranit zatěžující administrativu na straně dodavatelů i zadavatelů. Předpokládá se, že potřebný dokument dodavatel postoupí orgánům veřejné správy pouze jednou. Vhodnost dokumentu si orgány veřejné správy budou ověřovat následně v systému sami. O tom, jak tento systém funguje v Estonsku, prezentovala Maarika Tork. Zajímavá byla také prezentace o tzv. „SQUID“, předkvalifikačním systému dodavatelů, který je používán ve Welshu ve Velké Británii.