Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů poskytuje subjektu osobních údajů informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též: „Nařízení“).

Zpracovávanými osobními údaji jsou: křestní jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo (vč. mobilního), organizace (například zaměstnavatel), pozice v organizaci.

Zpracovávané osobní údaje nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů.

Správcem je Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Nové Město, IČ: 005 51 023.

Účelem zpracování je pouze:

  1. zařazení subjektu údajů do databáze pro účely zasílání Newsletteru Sociálně odpovědného veřejného zadávání
  2. případné šíření nabídek možnosti využití bezúplatných vzdělávacích aktivit v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání (semináře, konference, apod.).

Osobní údaje budou zpracovávány strojově (výpočetní technikou), případně také v tištěné podobě.

Osobní údaje nebudou dále zpřístupněny ani předány jiným subjektům s výjimkou případů, kdy je dán zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. ze strany orgánů činných v trestním řízení či jiných kontrolních orgánů zmocněných zákonem k přístupu k informacím).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání projektu a následně po dobu nezbytnou pro provádění ex post kontroly projektu (nejvýše po dobu 5 let od skončení trvání projektu).

Subjekt údajů disponuje neomezeně všemi právy dle Nařízení. Především disponuje v souladu s čl. 13 Nařízení právem na informaci o zpracování svých osobních údajů či dle čl. 7 odst. 3 Nařízení je oprávněn kdykoli odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů dále disponuje dalšími právy, zejména, nikoli však výlučně, podle čl. 15 Právy na přístup k osobním údajům, podle čl. 16 Právem na opravu, podle čl. 17 Právem na výmaz, podle čl. 18 Právem na omezení zpracování osobních údajů, nebo podle čl. 21 Právem vznést námitku.

Dozorovým úřadem v záležitostech ochrany osobních údajů, jemuž lze adresovat eventuální stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.