CZ EN

Výstupy tržních konzultací k odpovědnému zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví

Jak nastavit odpovědné (strategické) veřejné zadávání v sektoru stavebnictví tak, aby bylo efektivní pro zadavatele i dodavatele? To bylo předmětem prvních velkých tržních konzultací k tomuto tématu ve formátu „Meet the buyer“, které společně realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociací pro rozvoj infrastruktury a kterých se zúčastnila šestice největších stavebních firem spolu s významnými českými zadavateli.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) zahájili sérii tržních konzultací k odpovědnému (strategickému) zadávání veřejných zakázek, a to setkáním mezi významnými stavebními firmami a zadavateli, kteří koncept odpovědného zadávání ve svých organizacích úspěšně praktikují. Právě oblast stavebních zakázek je totiž jednou z těch, které přinášejí obrovskou příležitost z hlediska strategického zadávání. Je oblastí, kde rozumná a logická implementace odpovědného zadávání může přinést benefity oběma stranám – zadavatelům i dodavatelům, zejména v tématech, která dlouhodobě stavební sektor trápí (přemíra soutěže „na cenu“ a tomu odpovídající kvalita plnění, problémy v dodavatelských řetězcích, málo prostoru pro vyšší bezpečnost pracovníků, nízká motivace využívání ekologicky šetrnějších řešení apod.).

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je již několik let mezi zadavateli diskutováno. Dobrou zprávou je narůstající počet významných organizací, které se ke konceptu hlásí, implementují ho ve svých zakázkách a postupně tak kultivují prostředí v ČR po vzoru dobré zahraniční praxe. Snahou MPSV a ARI je do diskuse systematicky vtáhnout stavební firmy a spolu s nimi vytvářet podmínky pro funkční implementaci přístupu k veřejným nákupům, který je standardem v jiných evropských zemích – naše sousední nevyjímaje.

Odpovědné veřejné zadávání chápu jako přístup, který umožňuje firmám nabízet lepší, udržitelnější řešení za férovou cenu. Je zřejmé, že budoucnost investic podporovaných ze strany Evropské unie je právě v udržitelných řešeních, proto ARI spolupracuje s MPSV na tom, aby obě strany – zadavatelé i dodavatelé v oblasti stavebnictví spolu komunikovaly a společně hledaly nejlepší řešení pro veřejné nákupy v České republice,“ říká Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury.

Pro tuto první velkou tržní konzultaci byly osloveny největší firmy působící ve stavebním sektoru v ČR. K diskusi přijala pozvání šestice z nich (abecedně):

EUROVIA CS, a.s., HOCHTIEF CZ, a.s., METROSTAV, a.s., OHL ŽS, a.s., SKANSKA, a.s., STRABAG, a.s.

Prezentováno a diskutováno bylo celkem 5 témat, která nejvíce souvisí s konceptem odpovědného/strategického veřejného zadávání a kde lze hledat největší přínos pro situaci v ČR, a to:

Záměrem ARI a MPSV v této fázi konzultace bylo:

Konzultací se zúčastnili významní zadavatelé, kteří odpovědné zadávání již ve svých stavebních zakázkách systematicky aplikují a jejichž veřejné zakázky sloužily jako příklady „best practice“, nebo kteří uvažují o zahrnutí tohoto konceptu do svých významných výstavbových projektů. Konkrétně se účastnili tito zadavatelé:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Letiště Praha, Masarykova univerzita, Povodí Vltavy, s.p., Krajský úřad Jihomoravského kraje, Vysoká škola chemicko-technologická.

Zadavatelé s odkazem na svou reálnou praxi sdíleli na konkrétních případech své zkušenosti a přesvědčení, že se jedná o funkční, efektivní a přínosná řešení pro zadavatele i dodavatele.

Konzultace proběhla rovněž za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Stavební firmy se účastnily nejen samotné diskuse, ale zaslaly i své další postřehy k uvedeným okruhům písemně. Tyto podklady představují komplexní důležitý vstup pro další práci MPSV v oblasti odpovědného veřejného zadávání a projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je právě rozvoj tohoto přístupu v ČR v následujících třech letech.

„Cítíme a kdekdo si stěžuje, že současná situace ve stavebních veřejných zakázkách, mnohdy adorující cenu, nám nevyhovuje. Šetříme na lidech, kteří na stavbách pracují, šetříme na jejich bezpečnosti, šetříme na poddodavatelích, šetříme na kvalitním, ekologicky šetrném řešení. Cílem odpovědného veřejného zadávání je win-win řešení, tj. uznat potenciál kvalitních a inovativních firem a umožnit jim, aby nabízely ta nejlepší řešení z hlediska konceptu 3E a strategického, resp. udržitelného nákupu,“ říká Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí veřejných zakázek a projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek na MPSV.

Z výsledků konzultací zmiňme mj. následující:

Nejdůležitější je, že se podařilo otevřít věcnou a konstruktivní diskusi mezi nejvýznamnějšími hráči, kteří se podílí na realizaci velkých stavebních investic veřejného sektoru. A to již nejen o záměru společensky odpovědného přístupu obecně, ale hlavně o konkrétních opatřeních, nastavovaných výslovnými požadavky v zadávacím řízení a při plnění veřejné zakázky, a o jejich působení v praxi. Oboustranná znalost záměru, možností i limitů je důležitým předpokladem pro to, aby zadavatelé zadáním veřejné zakázky získali maximální přidanou hodnotu při ekonomicky nejvýhodnější nabídce – best value for money – a zároveň tím podpořili rozvoj společensky odpovědného přístupu na trhu, jako přirozené součásti veřejných investic “ říká Adéla Havlová, partnerka advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která se specializuje na oblast veřejného sektoru a která tržní konzultaci s MPSV a ARI připravovala a moderovala.

Konzultace s firmami v oblasti odpovědného zadávání ve stavebnictví budou pokračovat i pod projektem MPSV „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ – více viz www.sovz.cz

Ke stažení:

Prezentace z tržní konzultace – odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví.